ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN - ISO 9001:2008
Địa chỉ: Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: +84 280 3852650
Fax: +84 280 3852665
Email: vanphong.dhtn@moet.edu.vn