Ngày 04-08-2015

Chức năng, nhiệm vụ - Ban Cơ sở vật chất

QUY ĐỊNH
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Ban Cơ sở vật chất Đại học Thái Nguyên

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 664/QĐ-ĐHTN ngày 04 tháng 4 năm 2016

của Giám đốc Đại học Thái Nguyên)

 

Điều 1. Vị trí, chức năng của Ban Cơ sở vật chất 

Ban Cơ sở vật chất là ban chức năng thuộc Đại học Thái Nguyên (sau đây viết tắt là ĐHTN), có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc ĐHTN quản lý về công tác cơ sở vật chất của ĐHTN theo quy định của pháp luật. Ban có các chức năng cụ thể sau:

1. Được Giám đốc ĐHTN ủy quyền là đơn vị đầu mối của ĐHTN trong quan hệ công tác với Bộ chủ quản và các đối tác liên quan, chịu trách nhiệm trước Giám đốc ĐHTN về mọi hoạt động thuộc lĩnh vực quản lý tài sản, quy hoạch, giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ bản và các dự án đầu tư, phát triển cơ sở vật chất trong toàn ĐHTN.

2. Tham mưu giúp Giám đốc ĐHTN trong công tác quản lý, đầu tư và khai thác có hiệu quả các nguồn nhân lực về đất đai, các công trình xây dựng, tài sản, thiết bị, phương tiện…của ĐHTN.

3. Chỉ đạo, đôn đốc, giám sát công tác quản trị - phục vụ của các đơn vị thành viên trong toàn ĐHTN nhằm tăng cường quản lý, phát huy hiệu quả của đầu tư.

4. Triển khai, tổ chức thực hiện các hạng mục xây dựng, cải tạo, nâng cấp và đầu tư, bảo trì và sửa chữa trang thiết bị, công trình công cộng, đường xá, khuôn viên…phục vụ hoạt động chung toàn ĐHTN và Cơ quan ĐHTN, các khoa đào tạo trực thuộc theo kế hoạch được phê duyệt.

          Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Cơ sở vật chất

1. Triển khai công tác quy hoạch và giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ bản, đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị, kịp thời đáp ứng nhu cầu thuộc lĩnh vực đầu tư và phát triển của ĐHTN theo đúng các quy định của pháp luật, trên cơ sở đề án chiến lược và kế hoạch phát triển của ĐHTN đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các đơn vị thành viên xây dựng kế hoạch và dự toán, thẩm định và phê duyệt các dự án, kế hoạch về quy hoạch và gải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm tài sản, trang thiết bị theo đúng Quy chế tổ chức, hoạt  động của ĐHTN và phân cấp, ủy quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Giám đốc ĐHTN.

3. Chỉ đạo và phối hợp với các Ban chức năng và các đơn vị thụ hưởng thực hiện việc thẩm định, trình duyệt, lập hồ sơ, tổ chức đấu thầu, tiếp nhận, nghiệm thu, bàn giao và thanh quyết toán theo đúng quy định của pháp luật trong các hoạt động về xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản công.

4. Chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị quản lý tốt, sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích, đúng tiêu chuẩn, đúng chế độ tài sản, phương tiện, thiết bị và thực hiện chế độ duy tu, bảo trì, bảo dưỡng đúng quy trình kỹ thuật.

5. Phối hợp với các Ban chức năng của ĐHTN lập hệ thống sổ sách và phần mềm quản lý tài sản bao gồm: đất đai, nhà, xưởng, công trình kiến trúc, máy móc, thiết bị, thiết bị, phương tiện…, xây dựng các quy định về công tác quản lý, sử dụng quỹ đất và các công trình xây dựng, mua sắm tài sản, trang thiết bị, các biểu mẫu thống kê, báo cáo thống nhất trong toàn ĐHTN.

6. Chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thành viên cập nhật, biến động tài sản bao gồm: đất đai, công trình xây dựng, trang thiết bị…từ mọi nguồn vốn và thực hiện nghiêm túc, đúng thời hạn công tác kiểm kê, đánh giá lại tài sản trước thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 01 hàng năm.

7. Chủ trì và phối hợp với các Ban chức năng của ĐHTN, các đơn vị thành viên chủ động khai thác mọi nguồn lực, đề xuất, xây dựng và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư trang thiết bị từ các nguồn vốn huy động từ các đơn vị, tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước theo đúng quy định của pháp luật.

8. Tổ chức kiểm tra định kỳ công tác quản lý, sử dụng tài sản, công tác quản trị - phục vụ tại các đơn vị thành viên.

9. Tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo, tập huấn chuyên môn về công tác quy hoạch, xây dựng dự án, quản lý tài sản  của ĐHTN.

10. Tổ chức triển khai thực hiện các hạng mục xây dựng, cải tạo, nâng cấp và đầu tư, bảo trì và sửa chữa trang thiết bị, công trình công cộng, đường xá, khuôn viên… phục vụ hoạt động và sinh hoạt của Cơ quan ĐHTN, các khoa, trung tâm trực thuộc theo kế hoạch được phê duyệt.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban theo sự phân công của Giám đốc ĐHTN.

          Điều 3. Cơ cấu tổ chức và chế độ làm việc

1. Cơ cấu tổ chức

Ban Cơ sở vật chất có Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các cán bộ giúp việc. Số lượng Phó Trưởng ban và cán bộ giúp việc thực hiện theo quy định của ĐHTN.

2. Chế độ làm việc

a) Ban Cơ sở vật chất chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc ĐHTN hoặc Phó Giám đốc ĐHTN được Giám đốc phân công phụ trách;

b) Vị trí công việc và nhiệm vụ cụ thể của các thành viên trong Ban do Trưởng ban phân công;

c) Phối hợp với các đơn vị khác thuộc ĐHTN trong việc giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị đó mà có liên quan đến lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Ban Cơ sở vật chất.

Trường hợp phát sinh vấn đề vượt quá thẩm quyền hoặc có ý kiến khác nhau giữa Ban với các đơn vị khác thuộc ĐHTN thì Trưởng ban có trách nhiệm báo cáo Giám đốc ĐHTN hoặc Phó Giám đốc ĐHTN được Giám đốc phân công phụ trách để xin ý kiến chỉ đạo;

d) Ban Cơ sở vật chất làm đầu mối giúp Ban Giám đốc ĐHTN thực hiện quan hệ công tác với các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Ban.

                   

GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)

 GS. TS. Đặng Kim Vui