Ngày 03-08-2015

Các bản Mô tả công việc - Văn phòng Đảng Uỷ

Căn cứ Quy định số 220-QĐ/TW ngày 27/12/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện, quận uỷ, thị uỷ, thành uỷ trực thuộc tỉnh uỷ, thành uỷ:

1- Chức năng

1.1- Là cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng uỷ ĐHTN mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Đảng uỷ trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng uỷ; là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ.

1.2- Trực tiếp quản lý tài sản, tài chính của huyện uỷ và bảo đảm cơ sở vật chất cho các hoạt động của huyện uỷ, ban thường vụ, thường trực huyện uỷ và các cơ quan tham mưu, giúp việc huyện uỷ.

2- Nhiệm vụ

2.1- Nghiên cứu, đề xuất:

a) Chương trình công tác của Đảng uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ.

b) Sơ kết, tổng kết công tác Văn phòng Đảng uỷ.

2.2- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:

a) Hướng dẫn, phối hợp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng, công tác tài chính và công nghệ thông tin cho cấp uỷ cơ sở và các cơ quan đảng trực thuộc Đảng uỷ ĐHTN.

b)  Kiểm tra, giám sát việc thu, nộp và sử dụng đảng phí ở các tổ chức cơ sở đảng.

c) Theo dõi, đôn đốc các tổ chức đảng, các cấp uỷ trực thuộc Đảng uỷ thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

2.3- Thẩm định, thẩm tra:

a) Đề án, văn bản của các cơ quan, tổ chức trước khi trình Đảng uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ về: yêu cầu, phạm vi, quy trình, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản.

b) Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định nội dung đề án, văn bản thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, nội chính khi được Thường trực, Ban Thường vụ Đảng uỷ giao trước khi trình Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ.

2.4- Phối hợp:

a) Các ban đảng, cơ quan, tổ chức liên quan sơ kết, tổng kết về công tác của Đảng uỷ.

b) Các cơ quan liên quan xây dựng, tổ chức thực hiện, sơ kết, tổng kết và sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ.

 

c) Các cơ quan liên quan xây dựng theo dõi việc thực hiện chủ trương, chế độ, nguyên tắc quản lý tài chính, tài sản của Đảng uỷ; nắm tình hình trong khối nội chính, báo cáo kịp thời Thường trực Đảng uỷ, Ban Thường vụ.

d) Các ban đảng, cấp uỷ trực thuộc và các cơ quan, tổ chức liên quan tham mưu giúp Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ chỉ đạo kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp uỷ cấp trên và của Đảng uỷ về công tác xây dựng Đảng, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, nội chính...

2.5- Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ giao:

a) Là đầu mối giúp Thường trực Đảng uỷ xử lý công việc hằng ngày; phối hợp, điều hoà hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng uỷ phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ.

Tổ chức phục vụ các hội nghị, cuộc họp của Đảng uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ; phối hợp phục vụ các hội nghị, cuộc họp của các ban đảng, cơ quan thuộc Đảng uỷ; tham gia tổ chức phục vụ đại hội đại biểu Đảng bộ ĐHTN.

b) Tổ chức công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Đảng uỷ, Ban Thường vụ và Đảng uỷ; cung cấp thông tin cho các cấp uỷ cơ sở, cơ quan, tổ chức ở Đại học theo quy định.

Theo dõi, đôn đốc các cấp uỷ cơ sở, cơ quan, tổ chức có liên quan ở Đại học thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất.

Tiếp nhận, phát hành và quản lý các tài liệu, văn bản đến và đi.

c) Tiếp nhận và xử lý đơn, thư đến Đảng uỷ; tham mưu, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết một số đơn, thư được Thường trực Đảng uỷ giao; phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiếp công dân.

d) Tổng hợp tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp uỷ cấp trên và của Đảng uỷ; hoạt động của các cấp uỷ, cơ quan đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp Đại học để báo cáo với Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ.

đ) Quản lý tài liệu lưu trữ cơ quan của Đảng uỷ và của Văn phòng Đảng uỷ; giúp Thường trực Đảng uỷ chỉ đạo và trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ công văn, lưu trữ của cơ quan đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội ở cấp Đại học và cơ sở theo quy định của Luật Lưu trữ năm 2011, các quy định của Ban Bí thư, của Tỉnh uỷ và hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng. Tổ chức triển khai, ứng dụng và quản lý công nghệ thông tin trong các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng uỷ và tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; thực hiện công tác cơ yếu theo quy định.

 

e) Là chủ sở hữu tài sản của Đảng uỷ theo sự uỷ quyền của Ban Thường vụ Đảng uỷ. Bảo đảm điều kiện vật chất, tài chính phục vụ hoạt động của Đảng uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ và các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng uỷ theo phân công, phân cấp.

           g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ giao.