Ngày 03-08-2015

Chức năng, nhiệm vụ - Ban Hợp tác quốc tế

  1. I.             Chức năng, nhiệm vụ của Ban HTQT

 

                     1. Xây dựng và ban hành quy định quản lý công tác hợp tác quốc tế của đại học phù hợp với quy định của pháp luật; hướng dẫn các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị trực thuộc thực hiện quy định của pháp luật về hợp tác quốc tế.

                     2. Xây dựng và thực hiện chiến lược, chương trình, kế hoạch hợp tác quốc tế ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của đại học vùng phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Phê duyệt chiến lược, chương trình, kế hoạch hợp tác quốc tế ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị trực thuộc đại học.

                     3. Chủ động hội nhập giáo dục khu vực và quốc tế phù hợp với quy định của pháp luật.

                     4. Xây dựng, đàm phán, ký kết và triển khai thực hiện các thỏa thuận hợp tác về giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học với nước ngoài; quản lý và triển khai các chương trình, dự án hợp tác quốc tế theo quy định của pháp luật.

                     5. Phê duyệt đề án liên kết đào tạo với nước ngoài của các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị trực thuộc; giám sát các điều kiện đảm bảo chất lượng, định kỳ thực hiện kiểm định chất lượng các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài theo quy định của pháp luật.

                     6. Trực tiếp làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền để làm thủ tục về xuất, nhập cảnh cho công chức, viên chức, người lao động, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh của các đơn vị trực thuộc và khách nước ngoài do đại học mời; quyết định cử người đứng đầu các cơ sở giáo dục đại học thành viên đi công tác ở nước ngoài.

                     7. Quản lý sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh, cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên, nhân viên  ra nước ngoài học tập, thực tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, trao đổi học thuật, tham dự hội nghị, hội thảo và các hoạt động hợp tác quốc tế khác theo quy định của pháp luật.

                     8. Quản lý các đoàn vào, cá nhân, tổ chức nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đến đại học giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy theo quy định của pháp luật.

                     9. Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai hiệu quả và đảm bảo an ninh trong các hoạt động hợp tác quốc tế và thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế khác theo quy định của pháp luật.

 

           II. Cơ cấu tổ chức và Công việc

 

                     Cơ cấu tổ chức gồm 01 Trưởng Ban, 02 Phó trưởng ban với 2 bộ phận và 07 nhóm công việc.

     1. Bộ phận quản lý nhà nước về HTQT trong toàn Đại học

     2. Bộ phận phát triển các chương trình HTQT