Ngày 03-08-2015

Chức năng, nhiệm vụ - Ban Công tác Học sinh sinh viên

QUY ĐỊNH
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Ban Công tác học sinh, sinh viên Đại học Thái Nguyên

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 664/QĐ-ĐHTN ngày 04 tháng 4 năm 2016

của Giám đốc Đại học Thái Nguyên)

Điều 1. Vị trí, chức năng

Ban công tác học sinh, sinh viên (HSSV) là ban chức năng thuộc Đại học Thái Nguyên (ĐHTN), có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc ĐHTN thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác chính trị, tư tưởng và công tác HSSV.

Điều 2. Nhiệm vụ, Quyền hạn

1. Tham mưu để giám đốc ĐHTN ban hành các văn bản quy định về chủ trương, chính sách, xây dựng phương hướng, kế hoạch công tác HSSV ở ĐHTN; chỉ đạo, tổ chức, hướng dẫn công tác xây dựng kế hoạch ngắn hạn, dài hạn về công tác HSSV đối với các Cơ sở giáo dục đại học thành viên (CSGDĐHTV), Khoa trực thuộc và Trung tâm giáo dục quốc phòng Thái Nguyên (TTGDQPTN);  giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác HSSV  tại các CSGDĐHTV, khoa trực thuộc và TTGDQPTN;

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong và ngoài ĐHTN tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, pháp luật, đạo đức lối sống và các hoạt động, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, câu lạc bộ, giao lưu, đối thoại, ... cho HSSV;

3. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác quản lý, tổ chức các hoạt động dịch vụ công tác xã hội, thực hiện chế độ, chính sách đối với HSSV tại các CSGDĐHTV, khoa trực thuộc và TTGDQPTN;

4. Chỉ đạo và tổ chức các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, đào tạo kỹ năng, rèn nghề, hỗ trợ việc làm cho HSSV, làm đầu mối liên hệ với cựu sinh viên ĐHTN; chỉ đạo việc khảo sát và nắm bắt thông tin của HSSV sau tốt nghiệp hằng năm; Phối hợp với các đơn vị liên quan trong Đại học chỉ đạo việc khảo sát đánh giá chất lượng dịch vụ, đánh giá giảng viên, cán bộ viên chức, người lao động trong các cơ sở giáo dục đại học thành viên, khoa trực thuộc, trung tâm giáo dục quốc phòng.

5. Chịu trách nhiệm phát triển, khai thác, điều tiết và tổ chức thực hiện việc cấp các học bổng ngoài ngân sách do ĐHTN quản lý. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, khai thác và sử dụng học bổng trong và ngoài ngân sách Nhà nước tại các CSGDĐHTV, khoa trực thuộc và TTGDQPTN;

6. Chỉ đạo việc xây dựng, quản lý, lưu trữ hồ sơ và các cơ sở dữ liệu có liên quan tới HSSV theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và ĐHTN; chỉ đạo công tác quản lý và tổ chức cấp phát văn bằng, chứng chỉ cho HSSV;

7. Chỉ đạo hoạt động hợp tác, giao lưu, trao đổi HSSV với các tổ chức giáo dục, đào tạo nước ngoài. Quyết định cử HSSV đi học nước ngoài theo các chương trình đào tạo hoặc liên kết đào tạo, trao đổi HSSV của Chính phủ; của ĐHTN, các CSGDĐHTV, khoa trực thuộc, TTGDQPTN. Tiếp nhận HSSV hoàn thành khóa học về nước theo quy định;

8. Chỉ đạo việc phối hợp thực hiện công tác HSSV giữa các CSGDĐHTV, khoa trực thuộc, TTGDQPTN đảm bảo tính liên thông, liên kết, chia sẻ và phát huy nguồn lực trong toàn Đại học;

9. Làm đầu mối phối hợp với chính quyền, công an địa phương trong việc xây dựng Quy chế, cơ chế phối hợp, tổ chức thực hiện công tác quản lý, giáo dục, trợ giúp HSSV toàn Đại học nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và môi trường giáo dục lành mạnh trên địa bàn;

10. Phối hợp, tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị - xã hội như: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên và các tổ chức chính trị - xã hội khác trong công tác HSSV; tạo điều kiện để tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao ý thức chính trị - tư tưởng, giáo dục truyền thống, rèn luyện đạo đức, phát triển các kỹ năng của HSSV.

11. Trực tiếp chỉ đạo, xử lý các nội dung về công tác HSSV đối với các khoa trực thuộc;

12. Tham mưu và tổ chức công tác thi đua khen thưởng đối với tập thể lớp và HSSV trong toàn đại học;

13. Điều tra, tổng hợp, phân tích dữ liệu liên quan tới kết quả học tập, rèn luyện và các nội dung khác liên quan tới công tác quản lý, điều hành, phối hợp tổ chức hoạt động và thực hiện chế độ chính sách cho HSSV hằng năm;

14. Các nhiệm vụ và quyền hạn khác do Giám đốc ĐHTN phân công.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và chế độ làm việc

1. Cơ cấu tổ chức:

Ban Công tác Học sinh, sinh viên có Trưởng ban,  các Phó trưởng ban và có các cán bộ giúp việc. Số lượng Phó trưởng ban và cán bộ giúp việc thực hiện theo quy định của ĐHTN.

2. Chế độ làm việc:

a) Ban công tác Học sinh, sinh viên chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc ĐHTN;

b) Vị trí công việc và nhiệm vụ cụ thể của các thành viên trong Ban do Trưởng ban phân công;

c) Phối hợp với các đơn vị khác thuộc ĐHTN trong việc giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị đó có liên quan đến lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Ban Công tác Học sinh, sinh viên;

d) Ban Công tác Học sinh, sinh viên làm đầu mối giúp Ban Giám đốc ĐHTN thực hiện quan hệ công tác với các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Ban.

 

 

 

 GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

GS.TS. Đặng Kim Vui