Ngày 12-06-2015

Chức năng nhiệm vụ - Ban Thanh tra

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ BAN THANH TRA

 

Căn cứ Quyết định số 1544/QĐ-ĐHTN ngày 12/9/2014 về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của Đại học Thái Nguyên, chức năng và nhiệm vụ của Ban Thanh tra –Đại học Thái Nguyên.

 

1. Chức năng của Ban Thanh tra

Hoạt động thanh tra của ĐHTN là hoạt động thanh tra nội bộ, giúp Giám đốc Đại học Thái Nguyên và Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục đại học thành viên (sau đây gọi chung là Thủ trưởng đơn vị) phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý của đơn vị để kiến nghị biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế của đơn vị; giúp các tổ chức, cá nhân trong đơn vị thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục và chính sách, pháp luật liên quan; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị theo quy định của pháp luật; tuyên truyền, phổ biến , giáo dục pháp luật về thanh tra.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thanh tra:

a) Xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đó theo quy định của pháp luật. Tùy tình hình thực tế cụ thể, Ban Thanh tra có quyền xây dựng nội dung thanh tra trình Giám đốc phê duyệt.

b) Thanh tra việc thực hiện pháp luật, nhiệm vụ được giao đối với tổ chức, đơn vị và cá nhân thuộc quyền quản lý của Giám đốc ;

c) Giúp Giám đốc thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;

d) Giúp Giám đốc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

đ) Làm đầu mối giúp Giám đốc phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan về công tác thanh tra;

e) Báo cáo, tổng kết kinh nghiệm về công tác thanh tra; công tác tiếp dân, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng của đơn vị theo yêu cầu của Giám đốc và Thanh tra cấp trên ( Bộ GD&ĐT và các bộ ngành khác có liên quan); kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung các chính sách và quy định của Nhà nước về giáo dục;

g) Tuyên truyền, phổ biến , giáo dục pháp luật về thanh tra.

h) Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.