Ngày 10-06-2015

Chức năng nhiệm vụ - Ban Pháp chế thi đua

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

 CỦA BAN PHÁP CHẾ VÀ THI ĐUA, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

(Theo Quyết định số 1773/QĐ-ĐHTN ngày 13/10/2014 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên)

 

I. Vị trí, chức năng của Ban Pháp chế và Thi đua

Ban Pháp chế và Thi đua là ban chức năng thuộc Đại học Thái Nguyên (sau đây viết tắt là ĐHTN), có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc ĐHTN quản lý về công tác pháp chế và công tác thi đua, khen thưởng của ĐHTN theo quy định của pháp luật.

1. Về công tác pháp chế:

Ban Pháp chế và Thi đua tham mưu, tư vấn giúp Hội đồng ĐHTN và Giám đốc ĐHTN về những vấn đề pháp lý liên quan đến tổ chức, quản lý và hoạt động của ĐHTN; bảo đảm cho ĐHTN hoạt động tuân theo pháp luật và thực hiện nguyên tắc pháp chế.

2. Về công tác thi đua, khen thưởng:

Ban Pháp chế và Thi đua tham mưu, đề xuất và giúp việc Giám đốc ĐHTN về chủ trương, nội dung, chương trình, kế hoạch, biện pháp thi đua; tổ chức và kiểm tra các phong trào thi đua, công tác khen thưởng; tham mưu sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, nhân rộng điển hình tiên tiến, đề xuất khen thưởng và kiến nghị đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

          II. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Pháp chế và Thi đua

1. Nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác pháp chế:

a) Xây dựng các văn bản quản lý nội bộ và cơ sở dữ liệu về công tác pháp chế; xây dựng chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác pháp chế (năm, quý, tháng) trình Giám đốc ĐHTN phê duyệt (hoặc ký ban hành) và tổ chức thực hiện.

Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản quản lý nội bộ về công tác pháp chế; việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác pháp chế tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên (gồm trường đại học và trường cao đẳng) và các đơn vị trực thuộc (sau đây viết tắt là đơn vị);

b) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng và các ban chức năng, các đơn vị tổ chức kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa các văn bản quản lý của ĐHTN. Tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các văn bản quản lý của ĐHTN khi phát hiện có sự bất cập hoặc không phù hợp;

c) Chủ trì, phối hợp với các bộ phận liên quan tư vấn pháp luật giúp Hội đồng ĐHTN và Giám đốc ĐHTN về những vấn đề liên quan đến tổ chức, quản lý và hoạt động của ĐHTN; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ĐHTN, của công chức, viên chức, lao động hợp đồng và người học ở ĐHTN;

d) Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với dự thảo văn bản do các đơn vị soạn thảo gửi lấy ý kiến của ĐHTN;

đ) Thẩm định các dự thảo văn bản quan trọng thuộc thẩm quyền ban hành của Giám đốc ĐHTN và các dự thảo văn bản liên tịch trước khi đơn vị chủ trì soạn thảo trình Giám đốc ĐHTN ký ban hành theo sự phân công của Giám đốc ĐHTN;

e) Giúp Hội đồng ĐHTN và Giám đốc ĐHTN tham gia ý kiến góp ý đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan có thẩm quyền gửi lấy ý kiến; kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

g) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Hội đồng ĐHTN và Giám đốc ĐHTN theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước; văn bản quản lý, chỉ đạo, điều hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của ĐHTN;

Kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả và kiến nghị xử lý các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế, quy định của ĐHTN.

h) Chủ trì, phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nội quy, quy chế, quy định của các cơ quan liên quan và của ĐHTN cho công chức, viên chức, lao động hợp đồng và người học ở ĐHTN;

i) Phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức pháp luật trong phạm vi ĐHTN;

k) Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác pháp chế do Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan chuyên môn khác tổ chức. Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác pháp chế ở ĐHTN;

l) Tham gia thanh tra và giải quyết các khiếu nại, tố cáo về công tác pháp chế theo quy định của pháp luật;

m) Chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chuyên môn, nghiệp vụ công tác pháp chế của Vụ Pháp chế, Bộ Giáo dục và Đào tạo và của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện công tác pháp chế theo quy định;

n) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng ĐHTN và Giám đốc ĐHTN giao.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác thi đua, khen thưởng:

a) Ban Pháp chế và Thi đua làm nhiệm vụ Thường trực của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng ĐHTN;

b) Chủ trì hoặc tham gia xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án, quy chế, quy định, văn bản hướng dẫn trình Giám đốc ĐHTN ban hành để thể chế hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản quản lý, chỉ đạo của ngành giáo dục về công tác thi đua, khen thưởng phù hợp với đặc điểm, điều kiện của ĐHTN, tạo sự thống nhất trong toàn Đại học về công tác thi đua, khen thưởng;

c) Chủ trì, phối hợp với các tổ chức đoàn thể, các đơn vị có liên quan tổ chức phát động, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua. Tổng hợp tình hình kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong toàn Đại học; kiến nghị đổi mới công tác thi đua, khen thưởng;

d) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn, phổ biến, tuyên truyền, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong các phong trào thi đua;

đ) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trình Hội đồng Thi đua, Khen thưởng ĐHTN, Giám đốc ĐHTN xem xét, quyết định các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thường xuyên, theo đợt (hoặc theo chuyên đề), đột xuất theo thẩm quyền hoặc xem xét, đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng;

e) Lập và tổ chức thẩm định hồ sơ trình Hội đồng Thi đua, Khen thưởng ĐHTN xem xét, quyết định các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo phân cấp của ĐHTN; lập hồ sơ trình Bộ Giáo dục và Đào tạo xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng từ cấp Bộ trở lên; lập hồ sơ trình các cơ quan có thẩm quyền xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng khác khi có yêu cầu;

g) Tham gia thanh tra và giải quyết các khiếu nại, tố cáo về công tác thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật; phát hiện và kiến nghị xử lý các tập thể, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng;

h) Quản lý, khai thác, lưu trữ hồ sơ, tài liệu, tổng hợp số liệu, kết quả thi đua, khen thưởng và thực hiện chế độ báo cáo thống kê theo quy định; quản lý, tiếp nhận, bảo quản và cấp phát hiện vật khen thưởng theo quy định của pháp luật;

i) Chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

k) Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác thi đua, khen thưởng do Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan chuyên môn khác tổ chức. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua,  khen thưởng cho các đơn vị thuộc ĐHTN;

l) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc ĐHTN giao.