Ngày 10-06-2015

Chức năng nhiệm vụ - Ban Khoa học công nghệ và môi trường

CHỨC NĂNG

BAN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

1.     CĂN CỨ PHÁP LÝ

-   Căn cứ Nghị định số 31/CP, ngày 04/4/1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Thái Nguyên;

-   Luật KH&CN: Luật số 21/2000-QH10;

-   Nghị định Số 81/2002/NĐ-CP, ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật KH&CN;

-   Căn cứ Thông tư số 22/2011/TT-BGDĐT, ngày 30 tháng 5 năm 2011 ban hành Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học;

-   Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 3 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Qui định quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ;

-   Căn cứ vào Thông tư số 08/2014TT-BGDĐT, ngày 20 tháng 03 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

-   Căn cứ vào Quyết định số 1630/QĐ-ĐHTN ngày 19 tháng 09 năm 2014 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên ban hành quy định về công tác quản lý khoa học và công nghệ của Đại học Thái Nguyên.

2.     CHỨC NĂNG:

Ban Khoa học Công nghệ và môi trường - Đại học Thái Nguyên có chức năng tham mưu cho Giám đốc Đại học Thái Nguyên về định hướng chính sách KH&CN trong Đại học, đồng thời giúp Giám đốc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và bảo vệ môi trường của toàn Đại học.

3.     NHIỆM VỤ:

  • Xây dựng định hướng, mục tiêu phát triển KH&CN của Đại học theo kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn; chỉ đạo việc thực hiện xây dựng kế hoạch KH&CN của các đơn vị thành viên;
  • Tổ chức quản lý thực hiện các nhiệm vụ KH&CN trong toàn Đại học (chủ trì xét duyệt, tuyển chọn và công nhận đề tài nghiên cứu KH&CN cấp Đại học; sơ tuyển đề tài nghiên cứu KH&CN cấp Bộ; dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ, phân bổ ngân sách KH&CN cho các Đơn vị trong toàn Đại học, chủ trì xây dựng và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản các tổ chức KH&CN, đầu tư tăng cường năng lực nghiên cứu KH&CN, v.v...);
  • Xây dựng định hướng hoạt động bảo vệ môi trường; tổ chức xây dựng và thực hiện các chương trình/dự án, các hoạt động bảo vệ môi trường theo chức năng của Đại học;
  • Chủ trì biên tập và xuất bản Tạp chí Khoa học & công nghệ và các hoạt động thông tin khoa học khác của Đại học Thái Nguyên.