Ngày 09-06-2015

Chức năng nhiệm vụ - Trung tâm Công nghệ thông tin

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ TRUNG TÂM CNTT-ĐHTN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2603/QĐ-ĐHTN ngày 31/12/2014)

 

I. Chức năng

1. Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Đại học Thái Nguyên về lĩnh vực công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành, đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Đại học Thái Nguyên;

2. Tổ chức xây dựng, quản lý và vận hành hệ thống công nghệ thông tin chung của Đại học Thái Nguyên bao gồm: hạ tầng kĩ thuật, truyền dẫn, cổng thông tin điện tử;

3. Triển khai nghiên cứu ứng dụng, phát triển phần mềm, đào tạo, tập huấn và các hoạt động dịch vụ về công nghệ thông tin.

II. Nhiệm vụ

1. Nhiệm vụ tham mưu, tư vấn

a.  Tham mưi cho Lãnh đạo Đại học Thái Nguyên về phát triển ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), xây dựng các tiêu chuẩn chung về phần cứng, phần mềm ứng dụng, chuẩn trình độ tin học của cán bộ viên chức và học sinh, sinh viên, xây dựng Quy chế sử dụng khai thác tài nguyên CNTT, trình Giám đốc Đại học Thái Nguyên ban hành;

b.  Tư vấn, đề xuất, xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin của Đại học Thái Nguyên cho từng giai đoạn và hàng năm; là đầu mối kết nối trong hệ thống thông tin quản lý hành chính Nhà nước của Đại học Thái Nguyên;

c.  Tổ chức triển khai và quản lý các chương trình, dự án về đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành của Đại học Thái Nguyên.

2. Nhiệm vụ quản lý

a.  Chủ trì, phối hợp với các Ban chức năng liên quan tổ chức, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách về hoạt động CNTT trong toàn Đại học và kiểm tra, giám sát các hoạt động công nghệ thông tin tại các đơn vị trực thuộc;

b.  Xây dựng, quản lý cơ sở hạ tầng kỹ thuật CNTT của Đại học. Quản trị cổng thông tin điện tử và hệ thống mạng thông tin của Đại học; kết nối mạng với các tổ chức có liên quan; đảm bảo hệ thống mạng Đại học Thái Nguyên hoạt động thông suốt, hiệu quả;

c.  Xem xét và thẩm định các đề tài, dự án, đề án đầu tư, nâng cấp về lĩnh vực CNTT của các đơn vị trực thuộc, trình Giám đốc Đại học Thái Nguyên phê duyệt;

d.  Lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị phần cứng, hệ thống các phần mềm chung của Đại học; xây dựng và triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh hệ thống, an toàn dữ liệu nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác và sử dụng của toàn Đại học;

đ. Phối hợp với các đơn vị trực thuộc, các Ban chức năng trong công tác tuyển sinh, quản lý đào tạo, tổ chức thi, chấm thi trắc nghiệm, đào tạo từ xa và các hoạt động khác cần có sự hỗ trợ của tin học và CNTT – truyền thông.

3. Nhiệm vụ cung cấp dịch vụ CNTT trong và ngoài ĐHTN

a.  Chuyển giao công nghệ, tư vấn, đào tạo – bồi dưỡng kỹ năng, nghề nghiệp và phát triển các ứng dụng CNTT cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Đại học Thái Nguyên nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn về ứng dụng CNTT;

b.  Tham gia nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực công nghệ thông tin; thẩm định kỹ thuật các dự án, đề tài về lĩnh vực công nghệ thông tin và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Đại học Thái Nguyên;

c.  Hợp tác, liên kết trong và ngoài nước về CNTT nhằm mở rộng địa bàn và lĩnh vực hoạt động, vận động thu hút vốn đầu tư, tăng thu nhập hợp pháp nhằm cải thiện đời sống cho cán bộ viên chức của Trung tâm và đóng góp một phần kinh phí cho quỹ phúc lợi của ĐHTN.

  1. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc ĐHTN giao.